Wydarzenia

Uroczyste rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

Tegoroczna Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2015 r. tak w Kościele powszechnym, jak i w naszej wspólnocie parafialnej zapisała się w wyjątkowy sposób w historii wiary. Papież Franciszek inaugurując Rok Miłosierdzia otworzył uroczyście Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. W tej niezwykłej celebracji papieskiej brał udział nasz Proboszcz Ks. Prałat Marian Bronikowski, obchodzący w tym dniu swoje imieniny i rocznicę urodzin. Pamiętaliśmy o nim w modlitwie szczególnie podczas Rorat o godzinie 6.00 a po Eucharystii o godzinie 10.00, której przewodniczył Ks. Michał Styczyński, kontynuując sieradzką tradycję naszego omaggio floreale złożyliśmy kwiaty pod figurą Matki Bożej na placu obok Kolegiaty.

Dużą i niezwykle cenną niespodzianką dla naszej wspólnoty był dar, który Ks. Proboszcz, wróciwszy z Wiecznego Miasta, podczas Mszy Świętej roratniej w czwartek 10 grudnia zaprezentował uczestnikom liturgii. Jest to mianowicie cegła z muru, który zamykał do niedawna Drzwi Święte Patriarchalnej Bazyliki Św. Jana na Lateranie z umieszczonym na niej oryginalnym napisem informującym, że drzwi owe otworzył Św. Jan Paweł II, a zamknął jako jego legat Camillo kard. Ruini. Do jubileuszowego roku 1975 mur zamykający drzwi święte w bazylikach papieskich usuwano w obecności Papieża. W kolejnych jednak już latach jubileuszowych (1983, 2000), m.in. ze względów bezpieczeństwa, zdecydowano, aby mur po uprzednim tzw. recognitio preparatoria – czyli przygotowawczym rozpoznaniu – rozebrać wcześniej. Drzwi Święte Arcybazyliki Najświętszego Zbawiciela oraz Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty na Lateranie – bo tam brzmi jej pełny tytuł – Ojciec Święty otworzy w niedzielę Gaudete, czyli 13 grudnia br. Świątynia ta, będąc Katedrą Biskupa Rzymu i najważniejszą świątynia Kościoła katolickiego nosi też zaczytane miano Mater et Caput Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis, tzn. Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i świata.

Cenna pamiątka łącząca w sobie wspomnienie zarówno Św. Jana Pawła, jak i Papieża Franciszka, umieszczona w sieradzkiej Kolegiacie będzie nie tylko w Roku Miłosierdzia przypominać wszystkim nawiedzającym naszą świątynię o szczególnych łaskach, jakich dostąpiliśmy i będziemy mogli dostąpić w latach jubileuszowych. Jej autentyczność została potwierdzona pismem przez Archiprezbitera Bazyliki Laterańskiej i papieskiego Wikariusza dla Miasta Rzymu Kardynała Agostino Valliniego. Ten materialny ślad ogromnego duchowego dobra, jakie dzieje się w Kościele będzie również Sieradzanom przypominał o Bożym miłosierdziu, którego doświadczamy we wspólnocie wiary. 

Msza Święta w intencji zmarłych rolników

29 listopada 2015 r. o godz. 18.oo polecaliśmy dobremu Bogu dusze zmarłych rolników działających aktywnie w wojewódzkich strukturach NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Na Eucharystii byli obecni przedstawiciele władz wojewódzkich Związku na czele z p. Jerzym Dęgą- jego przewodniczącym i p. Kochanowskim – zastępcą Związku. Byli także obecni przedstawiciele związkowcy ze swoimi sztandarami z Sieradza oraz z Warty.

Na początku Mszy Świętej, główny celebrans ks. prał. Marian Bronikowski odczytał imiona i nazwiska zmarłych związkowców.

Podczas homilii ks. Prałat nawiązał do postaci ks. Apolinarego Leśniewskiego, który podczas Eucharystii sprawowanej jako dziękczynienie za wyzwolenie z rąk najeźdźcy hitlerowskiego zauważył na niej szczególnie obecnych rolników, którzy zostali zaproszeni do czynienia nowych zasiewów z ziarna, które przekazał im ówczesny Proboszcz dla nowego plonu. To piękny gest, który podkreślał zadanie rolnika, który jest wierny swojej ziemi i chce wciąż o nią się troszczyć. Trud pracy rolnika wyznacza pomyślność Ojczyzny.

Na zakończenie Mszy Świętej zabrał głos p. przewodniczący NSZZ Solidarność RI Jerzy Dęga dziękując proboszczowi sieradzkiej Kolegiaty za stałą życzliwość i otwartość na rolników i ich potrzeby. Pan przewodniczący dziękował kapłanom celebrującym Mszę Świętą oraz wszystkim zebranym na wspólnej modlitwie. 

Spotkanie młodzieży z rejonu sieradzkiego w przygotowaniu do ŚDM

W piątek 27 listopada 2015 r. odbyło się w sieradzkiej Kolegiacie spotkanie młodych rejonu sieradzkiego. Była to kolejna stacja w drodze na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Licznie zgromadzoną młodzież przywitał gospodarz miejsca ks. prał. Marian Bronikowski. Przywołał postać św. Jana Pawła II, patrona Światowych Dni Młodzieży, który bardzo kochał młodych ludzi. Zaprosił również do nawiedzenia relikwii krwi Świętego Papieża przechowywanych w Kolegiacie.

Miłosierni miłosierdzia dostąpią – takie hasło towarzyszyło spotkaniu. Te słowa wzywają do miłosierdzia i obiecują w zamian  Boże miłosierdzie. Wspólne spotkanie rozpoczął duszpasterz młodzieży na rejon sieradzki I ks. Michał Styczyński, który przedstawił program oraz ukazał główne myśli Orędzia papieża Franciszka na XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Rok Miłosierdzia, Jubileusz, Jezus jest Miłosierdziem, konfesjonał, krzyż, miłość i radość to główne pojęcia, którymi można streścić Orędzie. Uczestnicy na specjalnie przygotowanych kartkach otrzymali krótkie słowniczki ze wspomnianymi wyżej słowami-kluczami, które lepiej pozwolą przyswoić papieski słowo skierowane do młodych.

Podczas modlitewnego wieczoru towarzyszyła zgromadzonym ikona Matki Bożej oraz krzyż św. Franciszka. Te symbolu przypominały wyjątkowe dni peregrynacji krzyża i ikony Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji. Można było wrócić do wielu wspomnień i cudownych spotkań przy krzyżu.

Na spotkanie zostali zaproszeni Goście, którzy podzielili się z młodzieżą świadectwem swojego życia.

Państwo Elżbieta i Marcin Woźniakowie z dziećmi z pobliskiej Warty opowiadali o swoim życiu przeżywanym w cieniu Bożego Miłosierdzia. Eucharystia, modlitwa i codzienna wierność Bogu powodują, że człowiek staje się jeszcze bardziej autentycznym chrześcijaninem. Pani Elżbieta opowiedziała także o cudownym uzdrowieniu ich córki, która nosi imię Faustyna. „Nie wiemy, jaka była przyczyna choroby, która sprawiała wiele bólu małej Faustynie (…) Nie mogliśmy sami nic uczynić – mówiła Elżbieta – Otrzymaliśmy wtedy wiele modlitwy, która dopomogła naszej córce”. Faustyna wyszła z wielkiego cierpienia i choroby dzięki Bożemu Miłosierdziu. Lekarka, która jej pomagała w szpitalu powiedziała któregoś dnia, że na pewno wyzdrowieje mając tak szczególną patronkę swojego chrztu.

Kolejne świadectwo usłyszeliśmy od wychowawczyni Domu Miłosierdzia Św. Józefa w Kaliszu  s. Marii Teresy ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przybyłej na spotkanie wraz ze swoimi podopiecznymi Pauliną, Beatą i Pauliną. Dziewczyny podzieliły się świadectwem życia pełnego grzechu i słabości oraz spotkaniem z Jezusem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, do którego trafiły. Odnajdywanie Chrystusa na modlitwie stało się zaproszeniem do przemiany życia i do szanowania własnej godności. Siostra Maria Teresa zwróciła uwagę na częste zwracanie się do Ojca, który jest Miłosierny i uczy nas miłosierdzia. „Tak często działanie i aktywizm bez Boga doprowadza nas do sytuacji, w której wydaje się nam, że wszystko zależy od nas” – mówiła s. Maria Teresa.

W drugiej części naszego spotkania prosiliśmy Boga o Ducha Miłosierdzia dla nas i dla naszych bliskich, dla młodych przygotowujących się na ŚDM. Mówiliśmy do Pana w ciszy naszych serc, a na końcu adoracji poprosiliśmy wspólnie słowami z Dzienniczka s. Faustyny, które przypomniał papież Franciszek w Orędziu na XXXI Światowe Dni Młodzieży: Dopomóż mi do tego, o Panie, (…) aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą. (…) aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. (…) aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. (…) aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, (…) aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. (…) aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich (Dzienniczek, 163).

Na koniec Pan nam błogosławił przechodząc między zgromadzonymi w świątyni wiernymi.

Naszemu spotkaniu modlitewnemu towarzyszył Parafialny Zespół Młodzieżowy Oremus.

Po modlitwie w świątyni wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na gorącą zupę. Mogliśmy też pobyć ze sobą i wspólnie rozmawiać o naszych przyszłych planach i nadziejach na nowy czas, który będzie nas przygotowywał w Roku Miłosierdzia do spotkania z młodymi z całego świata w Krakowie. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w sieradzkiej Kolegiacie z udziałem Pasterza Diecezji oraz przedstawicieli rządu i parlamentu

Ostatnia niedziela roku liturgicznego w najczcigodniejszej świątyni królewskiego sieradzkiego grodu miała niecodzienną oprawę. 22 listopada 2015 r. przybyli do Kolegiaty wyjątkowi goście – przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, którzy pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa składali Bogu dziękczynienie w przepięknej świątyni wraz z sieradzkim rozmodlonym ludem. Na zaproszenie ks. prał. Mariana Bronikowskiego, nieszczędzącego sił w trosce o parafię i świątynię parafialną, przybyli do Sieradza znamienici goście na czele z panem ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim oraz byłym ministrem edukacji narodowej senatorem panem Michałem Seweryńskim. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z prezydentem Sieradza panem Pawłem Osiewałą, wiceprezydentem panem Rafałem Matysiakiem oraz przewodniczącym rady miasta Sieradz Mirosławem Antonim Owczarkiem.

Wśród licznie zgromadzonych wiernych nie zabrakło tych najmniejszych – dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii oraz tych najstarszych, wśród których najbliżej ołtarza zasiedli członkowie nowo wybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy przed swoim biskupem złożyli uroczyste przyrzeczenie.

Ksiądz Biskup podczas Mszy Świętej w pięknej oprawie służby liturgicznej przygotowanej przez ks. wikariusza Jarosława Szpolorowskiego pobłogosławił książeczki dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej, poświęcił odnowiony ołtarz w kaplicy Męki Pana Jezusa z 1756 r. oraz prospekt organowy z emporą chóru.

Ks. prał. Marian Bronikowski witając zacnych gości na wstępie liturgii wyraził wdzięczność za przewodniczenie Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w sieradzkiej Kolegiacie księdzu Biskupowi, zaś panom Ministrom obecnym na liturgii oraz przedstawicielom władz samorządowych za żywą obecność w modlitwie i trosce o piękno parafialnej świątyni. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Sieradz mogły zostać sfinalizowane prace restauracyjne przy ołtarzu w Kaplicy Męki Pańskiej.

Ksiądz Biskup w homilii zwrócił uwagę na istotę życia w prawdzie, do której w Ewangelii zapraszał nas sam Chrystus Król. Królestwo Boże jest królestwem prawdziwego życia w Chrystusie, w wierności Jego nauce. To przecież Bóg jest jedynym Panem życia, który decyduje o życiu człowieka i Jemu na życiu człowieka zależy. Zatem kto upoważnił człowieka, żeby decydował o życiu braci, sióstr, dzieci czy starszych? – pytał ks. Biskup. Na pewno nie prawo stanowione w parlamentach, gdyż ono coraz częściej mija się z prawdą. Trzeba bowiem – podkreślał kaznodzieja – aby „prawo stanowione liczyło się z prawem Boga, jeśli chce być prawem sprawiedliwym”. Właśnie takiego sprawiedliwego prawa dzisiaj nam potrzeba. Prawdziwe Boże Królestwo odnosi się do kilku podstawowych wartości, na które zwrócił uwagę biskup Mering. Nie można w Królestwie Jezusa zapominać o prawdzie i sprawiedliwości, szacunku, miłości i pokoju. Dzisiaj najczęściej mówimy o pokoju. Jednak – jak podkreślał przewodniczący liturgii – bez prawdy, bez szacunku dla życia, bez sprawiedliwości i miłości nie ma pokoju.

Po Wyznaniu wiary nastąpił moment złożenia przyrzeczenia przez nowo wybranych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W gronie 30 osób znaleźli się, ci, którzy swoją postawą i dotychczasowym zainteresowaniem sprawami wspólnoty parafialnej zostali uznani za godnych współtworzenia tego ważnego dla każdej parafii organizmu. Z ust wszystkich powołanych do Rady popłynęła rota przysięgi, którą przyjął ks. biskup Ordynariusz:

Przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg!

Warto w tym miejscu dodać, iż członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odpowiednio przygotowywali się do pełnienia tej ważnej funkcji. W parafii odbywały się specjalnie na tę okoliczność przygotowane warsztaty z wykładami znanych polskich pastoralistów ks. prof. Edmunda Robka oraz pana dra Mateusza Tutaka na temat roli Parafialnych Rad Duszpasterskich. Trzeba też zaznaczyć, iż Ksiądz Proboszcz przez 10 lat odbywał konsultacje, kierował pytania do wiernych, pozostawał otwartym na ich sugestie.

W dziękczynieniu po Komunii Świętej głos zabrały dzieci, które wspólnym śpiewem uczyły wszystkich zebranych, czym jest Królestwo Boże: Królestwo Boże jak ziarnko jest, gdy się je wsieje w ziemię. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe wypuszcza wielkie gałęzie. Wszyscy ze wzruszeniem wsłuchiwali się w słowa tej radosnej pieśni, którą dzieci śpiewały z wielkim entuzjazmem.

Po modlitwie po Komunii świętej nastąpił obrzęd błogosławieństwa i poświęcenia, a potem głos zabrał ks. Prałat. Z wyrazami ogromnej wdzięczności dziękował przewodniczącemu liturgii księdzu Biskupowi, znamienitym przedstawicielom polskiego rządu i parlamentu, którzy znaleźli czas, aby uczestniczyć w sieradzkich uroczystościach oraz wszystkim zaangażowanym w życie parafialnej wspólnoty.

Jedna z przedstawicielek Rady Duszpasterskiej p. Aneta Remiszewska wyraziła wyrazy wielkiego uznania i szacunku wobec wszystkich zgromadzonych kierując szczególne podziękowanie za bardzo gorliwą, przemyślaną, a przede wszystkim przemodloną i ofiarowaną Duchowi Świętemu i Maryi pracę ks. Mariana Bronikowskiego, proboszcza parafii Wszystkich Świętych, który z wielkim zaangażowaniem dążył do powołania Rady. Ks. Prałat wielką wagę przykłada do kolegialności podejmowania decyzji przez wszystkich parafian, których przedstawiciele będą teraz jeszcze bliżej swojego Proboszcza zatroskanego o sprawy całej wspólnoty.

Uprzedzając kolejną okrągłą rocznicę urodzin dostojnego Jubilata ks. Bronikowski przed błogosławieństwem skierował do ks. Biskupa słowa świadczące o życzliwej pamięci i nieustannej modlitwie sieradzan wraz z bukietem 70 róż, które złożyły na ręce Jubilata dzieci w tradycyjnych sieradzkich strojach.

Ksiądz Biskup na zakończenie Mszy Świętej wyraził swoją ogromną radość z zaproszenia na tę piękną uroczystość, podczas której zgromadzeni parafianie i goście wspólnie wielbili Boga. Piękno sieradzkiej świątyni jest świadectwem wielkiej troski, którą przywiązują do niej mieszkańcy tego miasta. Biskup Mering zauważył aktywność, zdolności i wielkie oddanie proboszcza ks. prał. Bronikowskiego, dzięki któremu Kolegiata wciąż pięknieje i przy każdej wizycie można zauważyć nową inicjatywę, która to piękno podkreśla.

Przedłużeniem uroczystości w świątyni był wspólny obiad podczas którego senator prof. Michał Seweryński wygłosił krótki wykład na temat zaangażowania i roli świeckich w życiu Kościoła. Prelegent, jako wieloletni członek Papieskiej Rady ds. Świeckich, wspominał spotkania z Janem Pawłem II, który bardzo cenił zaangażowanie i wrażliwość ludzi świeckich na sprawy Chrystusowego Kościoła. Święty Jan Paweł II zawsze znajdował czas na spotkania ze świeckimi. Dzisiaj tym bardziej potrzeba gorliwych, świadomych dobra wspólnego świeckich, którzy podejmują owocną współpracę ze swoimi duszpasterzami. Profesor Seweryński podkreślił też edukacyjny wymiar tej posługi w Kościele poprzez podejmowanie działań ewangelizacyjnych w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem mandatu świeckich katechetów, którzy są aktywni w procesie przekazywania wiary katolickiej w łączności ze swoim biskupem. Te wszystkie działania mają na celu dobro wspólne, o którym dzisiaj się często zapomina.

Ksiądz Biskup po wygłosie prof. Seweryńskiego nawiązał do tej ważnej wartości, którą wymienił i zdefiniował prelegent jako jeden z niewielu polityków zwracających obecnie uwagę właśnie na dobro wspólne. Warto wciąż o dobru wspólnym przypominać, aby budować dojrzałe społeczeństwo i wspólnotę Kościoła. Biskup Mering dziękując za ten ważny dla wszystkich wygłos zaznaczył, że rola świeckich w Kościele była określana w myśl Soboru Watykańskiego II jako obudzenie śpiącego olbrzyma, który może wnieść w życie Kościoła wiele dobra i przyczyniać się jeszcze bardziej do Jego powszechności.

Ostatnia niedziela roku liturgicznego w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu była wymownym świadectwem troski o Chrystusowy Kościół i o Boże Królestwo, które zostało powierzone przez Chrystusa w ręce duchownych i świeckich, aby swoim życiem i powołaniem wciąż zgodnie z zamysłem Najwyższego troszczyli się o Jego wzrost ku chwale Bożej i zbawieniu człowieka. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl