Wydarzenia

Transmisja Mszy Świętej z Łagiewnickiego Sanktuarium

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ksiądz prałat Marian Bronikowski przewodniczył Eucharystii w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, transmitowanej przez I Program Telewizji Polskiej. Nasz Ksiądz Proboszcz reprezentował duchowieństwo diecezji włocławskiej, które zostało zaproszone w miesiącu sierpniu do przewodniczenia niedzielnej Mszy Świętej w łagiewnickim sanktuarium.

Ten dzień poświęcony Maryi Wniebowziętej dzięki obecności księdza Prałata w Łagiewnikach i homilii wygłoszonej na tę okoliczność stał się okazją do zamyślenia nad pragnieniem nieba, które jest obecne w naszych sercach. Kaznodzieja podkreślał, jak ważnym wydarzeniem w naszym życiu chrześcijańskim jest tajemnica Wniebowzięcia Matki naszego Pana. Maryja zasłużyła sobie na tę wyjątkowa godność. Samo Boże wybranie i posłuszeństwo Matki Bożej w odpowiedzi na wolę Bożą dało jej wyjątkową szansę na osiągnięcie radości nieba. Ksiądz Prałat pytał o nasze pragnienia i zwracał uwagę na przymioty Maryi, które pomogą bardziej zapragnąć nieba. Czy nie pragniemy bardziej bogactwa, sławy, sukcesów niż radości nieba? Wraz z pytaniami stawianymi przez kaznodzieję pojawiły się konkretne przykłady, które pomagają odpowiadać na dobre przygotowanie w pielgrzymowaniu do nieba. Warto uczyć się pobożności maryjnej przez podejmowanie trudu pielgrzyma, szczególnie w miesiącu jej poświęconym. W homilii księdza prałata pojawiło się wiele cennych myśli związanych z historią naszej diecezji. To właśnie z diecezji włocławskiej co roku wychodzi najstarsza pielgrzymka do tronu Jasnogórskiej Pani, właśnie z sieradzkiej Kolegiaty, której proboszczem jest ksiądz Prałat. W tym roku już 404 raz pielgrzymi sieradzcy wyruszą do Częstochowy.

Na zakończenie liturgii eucharystycznej we Wniebowzięcie Matki Bożej ksiądz prałat, jak każe tradycja, poświęcił pierwociny płodów rolnych, kwiatów i ziół. Modlitwa poświęcenia skierowana do Boga przez czcigodnego celebransa wyraziła pragnienie wszystkich zebranych, aby kiedyś przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, najpiękniejszego owocu tej ziemi, mogli być doprowadzeni do prawdziwej radości w ojczyźnie nieba.

Przez kolejne niedziele sierpnia Msze święte odprawiają kapłani reprezentujący naszą diecezję: 3 sierpnia – ks. prałat Artur Niemira, kanclerz Kurii, 10 sierpnia – ks. prałat Jacek Szymański, rektor WSD we Włocławku, 15 sierpnia – ks. prałat Marian Bronikowski, Wikariusz Biskupi Sieradzki, 24 sierpnia – ks. infułat Krzysztof Konecki, prepozyt Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku. 

 

Modlitwa w intencji fryzjerów polskich

Po raz kolejny z racji 6 edycji Sieradz Open Hair Festival fryzjerzy z całej Polski zgromadzili się w sieradzkiej Kolegiacie, aby wspólnie modlić się w intencji zmarłych fryzjerów oraz prosić o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla tych, którzy obecni wykonują ten zawód. Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18.oo, której przewodniczył ks. prałat Marian Bronikowski, zgromadzili się w swoich pięknych strojach fryzjerzy z różnych stron naszego kraju wraz ze swoimi cechowymi chorągwiami, równie pięknymi jak stroje naszych gości. W sposób szczególny wspominaliśmy zmarłego Antoine Cierplikowskiego oraz Czesława Adamiaka, słynnego sieradzkiego fryzjera. We wspólnej modlitwie uczestniczył również prezydent Sieradza pan Jacek Walczak z małżonką.

Ksiądz Prałat podczas homilii wyraził ogromną radość z faktu, iż w tak bogate kulturowe dziedzictwo Sieradza wpisuje się świętowanie sztuki fryzjerskiej, które znalazło swoje miejsce właśnie w naszym mieście. Główna myśl, jaką kaznodzieja pozostawił słuchaczom odnosiła się do potrzeby poszukiwania mistrza i wpatrywania się w jego przykład. Trzeba nam uczyć się od najlepszych. Kolejny XXX Konkurs Fryzjerski jest zaproszeniem do poszukiwania wzorców w ważnej, pewnie szczególnie dla Pań, sztuce fryzjerskiej.

Po Eucharystii w nabożeństwie przez orędownictwo Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej zanosiliśmy modlitwy we wszystkich naszych intencjach, również na okoliczność sieradzkich uroczystości w związku z Open Hair.

Na zakończenie wspólnej modlitwy przedstawiciel fryzjerów wyraził swoją radość i wdzięczność za przyjęcie do naszej prastarej świątyni oraz za piękne i pouczające słowa homilii ks. Prałata.

Nie mogło obyć się bez uwiecznienia tego szczególnego momentu na wspólnej okolicznościowej fotografii, do której zaprosił ks. Bronikowski wszystkich zgromadzonych gości. Był to również czas na wzajemne bliższe poznanie, skosztowanie owoców proboszczowskiego ogrodu oraz zachwyt nad pięknem kunsztownie wykonanych chorągwi cechowych. Prawie na każdej z nich widnieje postać św. Marii Magdaleny, która patronuje wszystkim fryzjerom, i której opieki wraz z fryzjerami i dla nich z serca przyzywamy. 

Wojewódzki Dzień Policji w Kolegiacie sieradzkiej w Matkę Bożą Szkaplerzną

17 lipca 2014 roku o godzinie 10.oo w prastarej Kolegiacie sieradzkiej zgromadzili się pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa kapłani i wierni, by oddać cześć najlepszej Matce, która prowadzi nas do Syna. Oto w murach tej świątynimówił ks. Prałat, Gospodarz miejscapo raz pierwszy, od niepamiętnych czasów, w doroczną uroczystość ku czci Matki Bożej Szkaplerznej, staje Biskup Kościoła Włocławskiego. Nasz Biskup Wiesław. W tym roku uroczystości odpustowe uświetniła obecność funkcjonariuszy i pracowników Policji województwa łódzkiego, którzy z władzami samorządowymi miasta, powiatu oraz województwa wybrali to miejsce na doroczne świętowanie Dnia Policji.

„Zawsze tak było” i „nigdy tak nie było”… - w ten sposób Ksiądz Prałat dr Marian Bronikowski wyraził swoją wdzięczność Panu Bogu za wyjątkowy dzień naszego odpustu parafialnego, w którym oddawaliśmy cześć Matce Bożej Szkaplerznej.

Ksiądz Prałat we wstępie przybliżył żywy kult szkaplerza maryjnego w Kolegiacie: Kult Matki Bożej datuje się w Sieradzu na rok 1751, kiedy to Baltazar von Jung namalował z racji pięćsetlecia objawień Szymonowi Stockowi obraz, który po dziś dzień znajdując się w bocznym ołtarzu dostępuje szczególnej czci mieszkańców ziemi sieradzkiej, a miejscowe władze naszego miasta i naszego prezydenta napełnia szczególnym uczuciem radości innowacyjność ukazana chociażby w zamku sieradzkim, którego jedyny zapis w postaci malarskiej zachował się w prawym dolnym rogu tego wspaniałego dzieła.

W Święto Policji powiązane z odpustem parafialnym Matki Bożej Szkaplerznej nie sposób nie uczynić porównania patrząc na umundurowanych bojowo policjantów, jakoby kamizelki kuloodporne jak szkaplerz pozwalały ostać się w walce i nie ulec przeciwnikowi.

Ksiądz Biskup w swojej homilii podkreślał potrzebę podejmowania odpowiedzialnej służby społecznej, w której mają swój wyjątkowy udział funkcjonariusze Policji. Nawiązując do czytań mszalnych Pasterz diecezji uwydatnił potrzebę zasłuchania się w głos Zbawiciela, czerpania ze źródeł wiary, które są w Chrystusie. On wzywa wszystkich do podejmowania odpowiedzialnych zadań i zaprasza nas do współpracy ze sobą. Na zakończenie swojej homilii Ksiądz Biskup wyraził życzenie, abyśmy wszyscy mogli zasłużyć na miano najbliższych Jezusowi osób, Jego braci i sióstr, tak jak Maryja, służebnica Pana.

Święto Policji było okazją do poświęcenia nowego sztandaru Powiatowej Komendy Policji w Sieradzu, które miało miejsce na zakończenie uroczystej liturgii.

Jak każe tradycja, po podziękowaniach skierowanych przez ks. Prałata do wszystkich zgromadzonych Gości oraz końcowym słowie Ks. Biskupa, w którym szczególnie serdecznie dziękował Gospodarzowi miejsca za szereg inicjatyw mających na celu wzrost wiary i pobożności ludu sieradzkiego, wyruszyła odpustowa procesja wokół świątyni.

Po procesji Jezus Chrystus przez ręce naszego Pasterza pobłogosławił całej wspólnocie parafialnej.

W uroczystościach Matki Bożej Szkaplerznej połączonych z Wojewódzkim Dniem Policji wzięli udział kapłani z dekanatu sieradzkiego I oraz przedstawiciele duchowieństwa naszego miasta, w tym ks. neoprezbiter Marcin Chilczuk, który za kilka dni rozpocznie swoją pracę w Stanach Zjednoczonych. Mogliśmy również gościć przedstawicieli władz państwowych z panem Cezarym Grabarczykiem, wicemarszałkiem Sejmu, z ministrem sportu i turystyki panem Andrzejem Biernatem. Władze samorządowe były reprezentowane przez panią Jolantę Chełmińską, wojewodę ziemi łódzkiej, Dorotę Ryl, wicemarszałek województwa łódzkiego. Nie zabrakło również głównych władz Policji. Wśród nich należy wymienić nadinspektora Marka Działoszyńskiego, Komendanta Głównego Policji, władze wojewódzkie i powiatowe Policji. Towarzyszyli im przedstawiciele innych służb mundurowych oraz zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu, na czele z prezydentem miasta panem Jackiem Walczakiem oraz wójtem Gminy Sieradz Jarosławem Kaźmierczakiem.

Całość uroczystości uświetniła wspaniała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Podniosły charakter dzisiejszej uroczystości został podkreślony słowami wdzięczności, które Ks. Biskup skreślił w kronice parafialnej:

W 95-tą rocznicę powołania Policji Państwowej z radością przewodniczyłem Świętej Liturgii w Dostojnej Farze Sieradzkiej! Księdzu Prałatowi Marianowi dziękuję za uczynienie Uroczystości w takiej oprawie.

Niech Bóg błogosławi za pośrednictwem Matki Bożej Szkaplerznej całej wspólnocie parafialnej! Szczęść Boże!

 

 

 

 

 

W intencji Rodzin... Dla obrony życia...

Kolejny 13 dzień miesiąca był w naszej parafii okazją do przeżywania wspólnoty modlitwy wraz z Matką Bożą Fatimską. ona, zasłuchana w Boże Słowo uczy nas odpowiedzialności za Słowo Życia zasiane w naszych sercach. Ksiądz prałat Marian Bronikowski  podczas Mszy Św. w intencji naszego Miasta sprawowanej o godz. 20.oo wygłosił homilię, w której zapraszał do otwartości na Słowo. Głoszenie Słowa jest bardzo ważnym zadaniem przynależącym w pierwszym rzędzie wszystkim kapłanom i kaznodziejom, którzy na przestrzeni dziejów nawiedzili naszą prastarą świątynię. Również dla wiernych dziś nawiedzających Kolegiatę wierność Słowu na wzór Maryi jest ważnym życiowym zadaniem.

Po Mszy Świętej odbyło się nabożeństwo fatimskie. Przewodniczył mu ks. Michał Styczyński, nasz wikariusz. Modliliśmy się w sposób szczególny w intencji tych wszystkich, którzy mają odwagę żyć według Bożego Słowa. Zostały przywołane na początku nabożeństwa słowa prof. Chazana, prześladowanego za swoją wiarę. Ks. Michał zaprosił zgromadzonych do modlitwy w intencji pana profesora i wszystkich zaangażowanych w obronę wiary chrześcijańskich. Nie zapomnieliśmy o rodzinach, w których przychodzi na świat nowe życie. Prosiliśmy dla nich o ducha wytrwałości i odpowiedzialności za życie, o odwagę w przyjmowaniu nowego życia, daru samego Boga. Na zakończenie ks. prałat podziękował wszystkim licznie zgromadzonym na nabożeństwie i procesji wiernym, którzy po raz kolejny dali wyraz swojej niezachwianej wiary. Ks. Michał z kolei wyraził wdzięczność ks. prałatowi Marianowi Bronikowskiemu za uczenie wszystkich parafian miłości do Maryi z Fatimy i troskę o tę piękną tradycję nabożeństw fatimskich w naszej parafii. 

PODZIĘKOWANIE OD MISJONARZY

Otrzymaliśmy bardzo miłą wiadomość od naszych Gości – Misjonarzy, którzy przybyli do nas w ubiegłą niedzielę. Dzielimy się nią z wszystkimi Parafianami oraz odwiedzającymi naszą stronę:

 

Ostatnia animacja misyjna w roku akademickim 2013/2014. Animacja określana jako wisienka na torcie wszystkich animacji.

Niedziela w Sieradzu to 6 spotkań z Panem, przeżycia związane z włączeniem dzieci do ludu Bożego, pierwsza Msza święta ks. Michała Chilczuka i prymicyjne błogosławieństwo, to długie rozmowy przy pysznej kawie, herbacie, odpoczynek w pięknym ogrodzie, lody i spacer ulicami miasta, różne pomyłki, które także składają się na specyficzny klimat tej animacji, wejście na wieżę w strojach misyjnych, świadectwo pewnej młodej rodziny i ich włączenie się do róży żywego różańca, serdeczność ze strony ks. prałata, wikariuszy, parafian oraz rodziny księdza prymicjanta, którzy zaprosili nas na radosne świętowanie, szczęśliwa i owocna w różne pomysły droga powrotna i spokojna kontrola policyjna.

To wszystko przeżyliśmy wczoraj w składzie: ks.(prof.) Szymon Stułkowski, kl. Łukasz Glazer, Kasia M(n)ich, Marta Napieralska, Ania Tomiak.

Bogu dzięki za ten dobry czas!

Matko Boża Księżno Sieradzka – módl się za nami ! 

Niedziela z misyjnym przesłaniem - Prymicje ks. Marcina Chilczuka

Pierwsza niedziela lipca obfitowała w wiele ważnych wydarzeń dla życia naszej wspólnoty parafialnej. Przyszliśmy do Jezusa, który zapraszał nas do odważnego kroczenia drogą naszego powołania. Wytrwałość w powołaniu dokonuje się dzięki zapatrzeniu się w Zbawiciela, który wciąż daje nam wzór postępowania.

W samo południe o godz. 11.3o odprawił uroczystą Eucharystię nasz Parafianin, ksiądz Neoprezbiter Marcin Chilczuk wyświęcony na kapłana w diecezji Brooklyn. Ksiądz Marcin przygotowywał się do kapłaństwa w Seminarium św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake. Główną misją tegoż seminarium jest przygotowywanie kandydatów do kapłaństwa w Kościele rzymsko-katolickim dla posługi polsko-amerykańskim wspólnotom emigracyjnym. Uroczystości prymicyjne rozpoczęły się w miejscowej plebanii, gdzie nastąpiło błogosławieństwo udzielane przez matkę kapłana swojemu synowi. W asyście ministrantów i kapłanów ksiądz neoprezbiter przeszedł z plebanii do świątyni parafialnej. Na początku liturgii swoje życzenia złożyli przedstawiciele młodzieży oraz ministrantów życząc ks. Marcinowi, aby Duch Święty nigdy go nie opuszczał i wciąż darzył swoimi darami. Podczas Mszy Świętej prymicyjnej homilię wygłosił ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz parafii rodzinnej prymicjanta. Kaznodzieja podzielił się z wiernymi kilkoma ważnymi szczegółami z życia ks. Marcina, które prowadziły go do kapłaństwa oraz wskazywał ważne elementy kapłańskiego życia i powołania, które pomagają w wierności Bogu i Kościołowi. W homilii pojawiły się myśli o odwadze i męczeństwie. To istotne odniesienia w kontekście współczesności, która krzyczy o kapłanów-świadków otwierających się coraz bardziej na Boże działanie i zapraszających wiernych im powierzonych do prawdziwej wspólnoty z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Przed uroczystym prymicyjnym błogosławieństwem ks. Marcin dziękował Panu Bogu i ludziom za dar powołania oraz wspieranie go w drodze do kapłaństwa: ks. Prałatowi za przykład kapłańskiego życia i gościnność jego domu, Mamie za dar życia, modlitwę i towarzyszenie we wszelkich trudnościach, Bratu za wyrozumiałość, miłość i braterskie wsparcie, wszystkim bliskim sercu osobom i wiernym, którzy modlitwą i czynem wspierali Prymicjanta.

Na zakończenie ks. Marcin udzielił wyjątkowego prymicyjnego Błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym: kapłanom, Mamie, bratu, siostrom zakonnym, klerykom oraz wszystkim zgromadzonym.

We wspólnej modlitwie dziękczynnej za nowego kapłana uczestniczył aktywnie nasz parafialny zespół oraz licealistka Magda Wasylik, która pięknym głosem ubogaciła uroczystość. 

            *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Dzisiejsza niedziela była dla wszystkich parafian okazją do zastanowienia się nad misyjną działalnością wspólnoty Kościoła. Stało się to możliwe dzięki wizycie misjonarzy zaproszonych przez ks. prał. Mariana Bronikowskiego, którzy przybyli do nas z Poznania. Grupie młodzieży z poznańskich uczelni wyższych przewodniczył ks. dr Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa przy Konferencji Episkopatu Polski oraz opiekun naukowego Akademickiego Koła Misjologicznego działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasi goście towarzyszyli nam w modlitwie podczas wszystkich Mszy świętych w przepięknych strojach pochodzących z krajów misyjnych. Ksiądz Profesor głosił Słowo Boże, a młodzież czynnie uczestniczyła w liturgii.

Wszyscy zostaliśmy zachęceni do odwagi w misyjnym posługiwaniu. Na różne bowiem sposoby możemy to czynić. Ks. Szymon prezentując zadania Akademickiego Koła Misjologicznego skupił się na 3 filarach, dzięki którym może prężnie się rozwijać. Właśnie 3 filary kojarzą nam się, jak zaznaczył kaznodzieja, z 3 filarami naszej kolegiaty, które podtrzymują przepiękną bryłę naszej świątyni. Dla członków Koła tymi filarami są: modlitwa, formacja i animacja. Na pierwszym miejscu oczywiście należy postawić modlitwę, gdyż to przez nią dokonuje się wszelkie działanie. Wśród tych, którzy chcą się poświęcić misyjnej przygodzie nie może zabraknąć studium dokumentów Kościoła i spotkań z misjonarzami. Trzecim zadaniem jest animowanie, czyli dzielenie się wiedzą i doświadczeniem misyjnym.

Po każdej Mszy świętej wierni mieli okazję wesprzeć dzieło misyjne. Studenci zbierając ofiary przeznaczone na cele związane z misjami dzielili się owocami swojej pracy, którymi obdarowywali wszystkich pragnących wspomóc tę cenną akcję. Wśród misyjnych pamiątek  można było otrzymać przepięknie przyozdobioną butelkę na wodę święconą, pakiet pokoju (różaniec wraz z listkiem z drzewa oliwnego z Góry Oliwnej), specjalny krzyżyk mieszczący się w dłoni i jeszcze bardziej zbliżający człowieka w chwilach trudnych do Chrystusa oraz przepiękny album przygotowany przez Akademickie Koło Misjologiczne pt.: Prośmy o pokój dla Jeruzalem.

Nasi goście urzeczeni gościnnością ks. Prałata oraz doświadczaniem pięknej wspólnoty wiary w naszej parafii z serca dziękowali za wszelką życzliwość i obiecali, że do nas powrócą, być może w celu przygotowania chętnych misjonarzy do podejmowania zadań ewangelizacyjnych w różnych rejonach świata. Serdecznie zapraszamy, a misjonarzom obiecujemy pamięć modlitewną. 

Wszyscy chętni pragnący zapoznać się bliżej z Akademickim Kołem Misjologicznym mogą odwiedzić stronę internetową www.misja.info

 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl