Wydarzenia

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w sieradzkiej Kolegiacie z udziałem Pasterza Diecezji oraz przedstawicieli rządu i parlamentu

Ostatnia niedziela roku liturgicznego w najczcigodniejszej świątyni królewskiego sieradzkiego grodu miała niecodzienną oprawę. 22 listopada 2015 r. przybyli do Kolegiaty wyjątkowi goście – przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, którzy pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa składali Bogu dziękczynienie w przepięknej świątyni wraz z sieradzkim rozmodlonym ludem. Na zaproszenie ks. prał. Mariana Bronikowskiego, nieszczędzącego sił w trosce o parafię i świątynię parafialną, przybyli do Sieradza znamienici goście na czele z panem ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim oraz byłym ministrem edukacji narodowej senatorem panem Michałem Seweryńskim. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z prezydentem Sieradza panem Pawłem Osiewałą, wiceprezydentem panem Rafałem Matysiakiem oraz przewodniczącym rady miasta Sieradz Mirosławem Antonim Owczarkiem.

Wśród licznie zgromadzonych wiernych nie zabrakło tych najmniejszych – dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii oraz tych najstarszych, wśród których najbliżej ołtarza zasiedli członkowie nowo wybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy przed swoim biskupem złożyli uroczyste przyrzeczenie.

Ksiądz Biskup podczas Mszy Świętej w pięknej oprawie służby liturgicznej przygotowanej przez ks. wikariusza Jarosława Szpolorowskiego pobłogosławił książeczki dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej, poświęcił odnowiony ołtarz w kaplicy Męki Pana Jezusa z 1756 r. oraz prospekt organowy z emporą chóru.

Ks. prał. Marian Bronikowski witając zacnych gości na wstępie liturgii wyraził wdzięczność za przewodniczenie Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w sieradzkiej Kolegiacie księdzu Biskupowi, zaś panom Ministrom obecnym na liturgii oraz przedstawicielom władz samorządowych za żywą obecność w modlitwie i trosce o piękno parafialnej świątyni. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Sieradz mogły zostać sfinalizowane prace restauracyjne przy ołtarzu w Kaplicy Męki Pańskiej.

Ksiądz Biskup w homilii zwrócił uwagę na istotę życia w prawdzie, do której w Ewangelii zapraszał nas sam Chrystus Król. Królestwo Boże jest królestwem prawdziwego życia w Chrystusie, w wierności Jego nauce. To przecież Bóg jest jedynym Panem życia, który decyduje o życiu człowieka i Jemu na życiu człowieka zależy. Zatem kto upoważnił człowieka, żeby decydował o życiu braci, sióstr, dzieci czy starszych? – pytał ks. Biskup. Na pewno nie prawo stanowione w parlamentach, gdyż ono coraz częściej mija się z prawdą. Trzeba bowiem – podkreślał kaznodzieja – aby „prawo stanowione liczyło się z prawem Boga, jeśli chce być prawem sprawiedliwym”. Właśnie takiego sprawiedliwego prawa dzisiaj nam potrzeba. Prawdziwe Boże Królestwo odnosi się do kilku podstawowych wartości, na które zwrócił uwagę biskup Mering. Nie można w Królestwie Jezusa zapominać o prawdzie i sprawiedliwości, szacunku, miłości i pokoju. Dzisiaj najczęściej mówimy o pokoju. Jednak – jak podkreślał przewodniczący liturgii – bez prawdy, bez szacunku dla życia, bez sprawiedliwości i miłości nie ma pokoju.

Po Wyznaniu wiary nastąpił moment złożenia przyrzeczenia przez nowo wybranych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W gronie 30 osób znaleźli się, ci, którzy swoją postawą i dotychczasowym zainteresowaniem sprawami wspólnoty parafialnej zostali uznani za godnych współtworzenia tego ważnego dla każdej parafii organizmu. Z ust wszystkich powołanych do Rady popłynęła rota przysięgi, którą przyjął ks. biskup Ordynariusz:

Przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg!

Warto w tym miejscu dodać, iż członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odpowiednio przygotowywali się do pełnienia tej ważnej funkcji. W parafii odbywały się specjalnie na tę okoliczność przygotowane warsztaty z wykładami znanych polskich pastoralistów ks. prof. Edmunda Robka oraz pana dra Mateusza Tutaka na temat roli Parafialnych Rad Duszpasterskich. Trzeba też zaznaczyć, iż Ksiądz Proboszcz przez 10 lat odbywał konsultacje, kierował pytania do wiernych, pozostawał otwartym na ich sugestie.

W dziękczynieniu po Komunii Świętej głos zabrały dzieci, które wspólnym śpiewem uczyły wszystkich zebranych, czym jest Królestwo Boże: Królestwo Boże jak ziarnko jest, gdy się je wsieje w ziemię. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe wypuszcza wielkie gałęzie. Wszyscy ze wzruszeniem wsłuchiwali się w słowa tej radosnej pieśni, którą dzieci śpiewały z wielkim entuzjazmem.

Po modlitwie po Komunii świętej nastąpił obrzęd błogosławieństwa i poświęcenia, a potem głos zabrał ks. Prałat. Z wyrazami ogromnej wdzięczności dziękował przewodniczącemu liturgii księdzu Biskupowi, znamienitym przedstawicielom polskiego rządu i parlamentu, którzy znaleźli czas, aby uczestniczyć w sieradzkich uroczystościach oraz wszystkim zaangażowanym w życie parafialnej wspólnoty.

Jedna z przedstawicielek Rady Duszpasterskiej p. Aneta Remiszewska wyraziła wyrazy wielkiego uznania i szacunku wobec wszystkich zgromadzonych kierując szczególne podziękowanie za bardzo gorliwą, przemyślaną, a przede wszystkim przemodloną i ofiarowaną Duchowi Świętemu i Maryi pracę ks. Mariana Bronikowskiego, proboszcza parafii Wszystkich Świętych, który z wielkim zaangażowaniem dążył do powołania Rady. Ks. Prałat wielką wagę przykłada do kolegialności podejmowania decyzji przez wszystkich parafian, których przedstawiciele będą teraz jeszcze bliżej swojego Proboszcza zatroskanego o sprawy całej wspólnoty.

Uprzedzając kolejną okrągłą rocznicę urodzin dostojnego Jubilata ks. Bronikowski przed błogosławieństwem skierował do ks. Biskupa słowa świadczące o życzliwej pamięci i nieustannej modlitwie sieradzan wraz z bukietem 70 róż, które złożyły na ręce Jubilata dzieci w tradycyjnych sieradzkich strojach.

Ksiądz Biskup na zakończenie Mszy Świętej wyraził swoją ogromną radość z zaproszenia na tę piękną uroczystość, podczas której zgromadzeni parafianie i goście wspólnie wielbili Boga. Piękno sieradzkiej świątyni jest świadectwem wielkiej troski, którą przywiązują do niej mieszkańcy tego miasta. Biskup Mering zauważył aktywność, zdolności i wielkie oddanie proboszcza ks. prał. Bronikowskiego, dzięki któremu Kolegiata wciąż pięknieje i przy każdej wizycie można zauważyć nową inicjatywę, która to piękno podkreśla.

Przedłużeniem uroczystości w świątyni był wspólny obiad podczas którego senator prof. Michał Seweryński wygłosił krótki wykład na temat zaangażowania i roli świeckich w życiu Kościoła. Prelegent, jako wieloletni członek Papieskiej Rady ds. Świeckich, wspominał spotkania z Janem Pawłem II, który bardzo cenił zaangażowanie i wrażliwość ludzi świeckich na sprawy Chrystusowego Kościoła. Święty Jan Paweł II zawsze znajdował czas na spotkania ze świeckimi. Dzisiaj tym bardziej potrzeba gorliwych, świadomych dobra wspólnego świeckich, którzy podejmują owocną współpracę ze swoimi duszpasterzami. Profesor Seweryński podkreślił też edukacyjny wymiar tej posługi w Kościele poprzez podejmowanie działań ewangelizacyjnych w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem mandatu świeckich katechetów, którzy są aktywni w procesie przekazywania wiary katolickiej w łączności ze swoim biskupem. Te wszystkie działania mają na celu dobro wspólne, o którym dzisiaj się często zapomina.

Ksiądz Biskup po wygłosie prof. Seweryńskiego nawiązał do tej ważnej wartości, którą wymienił i zdefiniował prelegent jako jeden z niewielu polityków zwracających obecnie uwagę właśnie na dobro wspólne. Warto wciąż o dobru wspólnym przypominać, aby budować dojrzałe społeczeństwo i wspólnotę Kościoła. Biskup Mering dziękując za ten ważny dla wszystkich wygłos zaznaczył, że rola świeckich w Kościele była określana w myśl Soboru Watykańskiego II jako obudzenie śpiącego olbrzyma, który może wnieść w życie Kościoła wiele dobra i przyczyniać się jeszcze bardziej do Jego powszechności.

Ostatnia niedziela roku liturgicznego w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu była wymownym świadectwem troski o Chrystusowy Kościół i o Boże Królestwo, które zostało powierzone przez Chrystusa w ręce duchownych i świeckich, aby swoim życiem i powołaniem wciąż zgodnie z zamysłem Najwyższego troszczyli się o Jego wzrost ku chwale Bożej i zbawieniu człowieka. 

Minister Macierewicz w sieradzkiej Kolegiacie oraz przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej

21 listopada 2015 roku zapisze się wielkimi zgłoskami w historii naszego miasta. Tego dnia odbył się w Sieradzu pogrzeb szczątków Teofila Jurka, żołnierza poległego w kampanii wrześniowej 1939 r. Uroczystej celebrze, która miała miejsce w kościele św. Wojciecha w Sieradzu przewodniczył ks. prał. Marian Bronikowski, wikariusz biskupi na rejon sieradzki. W pogrzebie uczestniczył minister obrony narodowej pan Antoni Macierewicz.

Nad mogiłą zmarłego pan minister wypowiedział dosadne słowa: Polskie orły i polska broń – tutaj trzeba szukać siły, gwarancji bezpieczeństwa, niepodległości państwa polskiego. W bohaterstwie Teofila Jurka dzisiaj raz jeszcze odnajdujemy ten przekaz, ten znak, który ma nam towarzyszyć zawsze.

Po uroczystościach, w których uczestniczyli również przedstawiciele parlamentu oraz władz samorządowych, pan minister w towarzystwie asysty wojskowej wystawionej przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej przybył również do sieradzkiej Kolegiaty na zaproszenie gospodarza miejsca, ks. prałata Mariana Bronikowskiego. Po modlitwie w świątyni oraz  zapoznaniu się z jej bogatą historią pan minister wraz z posłami ziemi sieradzkiej oraz przedstawicielami władz samorządowych złożył kwiaty przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie do zebranych skierował krótkie przesłanie dziękując z całego serca wszystkim, którzy troszczą się o pamięć tych, którzy jak szeregowy Teofil Jurek, na stos rzucili życia los. Nie zabrakło w tym miejscu podziękowań dla pani Krystyny Grabickiej, która bardzo zabiegała o powstanie tego pomnika w Sieradzu. Minister Macierewicz podziękował również władzom duchownym i świeckim za serdeczne przyjęcie i gościnność.

Po oddaniu hołdu ofiarom tragicznego wydarzenia pod Smoleńskiem pan minister dokonał wpisu do kroniki parafialnej na miejscowej plebanii. 

Modlitwa w intecnji rotmistrza Pileckiego i jego żony wraz ze ślubowaniem nowych członków Związku Strzeleckiego w Sieradzu

Miesiąc listopad obfituje jest czasem wspomnień i modlitwy o naszych bliskich zmarłych. Wśród nich jest wielu zasłużonych dla naszej Ojczyzny, o których pamiętamy w naszej sieradzkiej parafialnej świątyni. Kolejną ważną datą dla naszej wspólnoty parafialnej był 19 listopada 2015 r. Podczas Mszy  Świętej o godzinie 18.oo byliśmy świadkami ślubowaniu 4 nowych członków Sieradzkiego Związku Strzeleckiego, które odbyło się podczas Eucharystii ofiarowanej Panu Bogu w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego i jego żony Marii Przewodniczył jej podczas Mszy Świętej koncelebrowanej ks. prał. Marian Bronikowski, proboszcz sieradzkiej Kolegiaty.

Osoba rotmistrza jest szczególnie bliska naszej polskiej historii. Rzadko spotyka się takich patriotów, którzy potrafili oddać wszystko dla Ojczyzny dla jej wolności i niezależności – podkreślał ks. Prałat w wygłoszonej homilii. Przedstawiając życiorys Rotmistrza i przypominając kolejne epizody z jego życia, które świadczyły o wielkiej miłości ks. Bronikowski podkreślił nie zawsze zauważaną motywację duchową Rotmistrza, która opierała się na ciągłej lekturze wspaniałej choć niedużej książeczki Tomasza a Kempis, w której nasz bohater się rozczytywał. Tuż przed swoją śmiercią w 1948 r. poprosił swoją żonę, aby i ona korzystała z tej lektur: „Kup koniecznie książkę Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa i czytaj dzieciom fragmenty. To ci da siłę”.

Mając takich świadków umiłowania Ojczyzny, którzy czerpali siłę z umiłowania Boga mamy piękne przykłady życia, które polega na ofiarowaniu siebie drugiemu w imię miłości Boga i Ojczyzny. 

Wspólna modlitwa za zmarłych policjantów

17 listopada 2015 r. w sieradzkiej Kolegicie zgromadzili się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wraz ze swoimi bliskimi, aby modlić się w intencji zmarłych i zaginionych policjantów. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marian Bronikowski, wikariusz biskupi na rejon sieradzki oraz kapelan Policji w Sieradzu. W Eucharystii uczestniczyli funkcjonariusze wraz ze swoim pocztem sztandarowym ks. Prałat w homilii podkreślił znaczenie i honor sprawowania urzędu policjanta. Zaznaczył jednak, że w historii były też takie momenty, w których policjanci poddawali swój urząd służbie władzy ludowej zmuszani przez system do zachowań niezgodnych z ideałami służby drugiemu człowiekowi.

 

Dzień modlitwy w intencji wszystkich policjantów, którzy już odeszli do Pana był też dobrym momentem, aby wyrazić ogromną wdzięczność za wspaniałą współpracę Policji w Sieradzu z parafiami sieradzkimi, a przede wszystkim z parafią Wszystkich Świętych. W czasie wielu ważnych uroczystości o charakterze religijnym, w których również uczestniczy wielu znamienitych gości przybywających do nas zawsze można liczyć na życzliwą i fachową pomoc ze strony funkcjonariuszy Policji. Po przekazaniu tych podziękowań na ręce obecnego na liturgii komendanta Policji w Sieradzu p. nadkom. Wojciecha Kuśmierka zgromadzeni wierni wyrazili gromkimi oklaskami swoje uznanie dla służby policjantów zawsze gotowych do pomocy. 

Copyright © 2010 Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by simea.pl